Missie en visie van de Wegwijzer

Visie
De Wegwijzer staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. We zijn daarom op onze school dan ook voortdurend in beweging met 't doel tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Er heerst een open, veilige, rustige sfeer met een duidelijke structuur.
 
Het beste halen uit jezelf
Alle kinderen hebben in hun ontwikkeling iets gemeenschappelijks. Maar daarnaast besteden wij in het onderwijs aan onze school aandacht aan de verschillen en we hebben oog voor de talenten van onze kinderen.
De lesmethoden die we gebruiken voldoen aan de gestelde kerndoelen, maar deze methoden bieden ons ook de ruimte om de kinderen die extra zorg behoeven, extra of andere oefenstof te geven. Voor kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging is er voldoende verrijkingsstof. Dit is niet méér van hetzelfde, maar vaak "moeilijkere" lesstof of andere verdiepingsactiviteiten. Als team blijven wij ons professionaliseren, halen het beste uit ons zelf. Dit om de kinderen een zo goed mogelijke begeleiding te kunnen geven in hun ontwikkeling.
 
Samen
Goede prestaties bij de leervakken zijn belangrijk. Maar we hopen met onze inspanningen meer te bereiken. Behalve goed onderwijs geven, vinden wij het tevens van belang dat we een bijdrage leveren aan de opvoeding. We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de materialen op school. Er is aandacht voor ontwikkeling en versterking van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van kinderen. Kinderen leren samenwerken en samenspelen. Om dit te bereiken zijn regels en afspraken duidelijk en zichtbaar. De betrokkenheid van ouders bij onze school vinden we belangrijk. Kinderen, leerkrachten en ouders zijn samen partners in de ontwikkeling van het kind. Als team zijn we samen verantwoordelijk voor de kinderen op onze school. We zorgen samen voor goed onderwijs.

Levensbeschouwing/maatschappijvisie
Onze school is een katholieke school waarbij respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid en vertrouwen een grote rol spelen. Deze waarden lopen als rode draad door onze school en krijgen gestalte in hoe leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. We realiseren ons dat leerkrachten, leerlingen en ouders vanuit hun culturele achtergrond verschillende opvattingen hebben over geloof en levensbeschouwing.
We streven er naar om vanuit onze eigen identiteit de leerlingen op te voeden door begrip naar elkaar te tonen en ieder mens te respecteren om zijn of haar gewoonten en overtuigingen. We gebruiken hiervoor de aanpak van de Vreedzame school.