Oudercommissie

De oudercommissie is het bestuur van de oudervereniging waarvan alle ouders die de ouderbijdrage betalen automatisch lid zijn.

Werkzaamheden

In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad heeft de ouderraad een meer uitvoerende taak. De werkzaamheden van de ouderraad dragen bij aan het optimaal functioneren van de school. Tot de taken behoren:

  • Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de ouderbijdrage geïnd. Deze wordt besteed aan activiteiten voor de kinderen. De ouderraad zorgt voor attenties namens alle ouders bij bijvoorbeeld een afscheid, geboorte kind, ziekte van een leerkracht.
  • Het organiseren van en helpen bij activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma of die buiten het lesprogramma vallen.De ouders werken dan samen met één of meerdere teamleden bij de voorbereiding en de uitvoering van een activiteit. De leden van de ouderraad betrekken bij de activiteiten andere ouders en stellen werkgroepen samen. De leden van de ouderraad kunnen ook fungeren als contactpersoon van een werkgroep, die geheel zelfstandig draait. Alle activiteiten die onder schooltijd plaats vinden zijn steeds in overleg met en onder verantwoording van het team. 

Signaalfunctie

  • Bij signalen van andere ouders; deze ouders verwijzen naar de leerkracht of directie. Signalen melden aan het team of directie.
  • Contact onderhouden met de MR over zaken die ouders in het bijzonder aangaan.

Fungeren als klankbord
Zoals alle ouders hebben ook de ouders van de OR de mogelijkheid om advies te geven aan de directie, het team en de MR. Zij kunnen dit advies ter overweging nemen.